CCTV Aydınlatma Metni

HAT TASARIM ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 3. KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hat Tasarım Araştırma ve Danışmanlık A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK kapsamında Şirket lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detay vermek ve kişisel verilerin gizliliği, temel hakları ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.lagu.shop adresinden ya da müşteri temsilcimizden ulaşabilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirket İle ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirket’in, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kamera kayıtlarına yönelik görsel verilerinizi, şirket içerisindeki güvenliğin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVKK vesair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe sokak no:1A 34365 Şişli / İSTANBUL İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@lagu.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.