Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

HAT TASARIM ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hat Tasarım Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

    Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri,

   İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, cep telefonu,

   Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, eğitim bilgileri, profesyonel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri,

    Aile Durumuna İlişkin Verileriniz: Kişilerin medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, eğitim gibi)

    Şirket Tesislerimizin Güvenliğine İlişkin Verileriniz: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi veriler,

    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz: Fotoğraf

    Özel Nitelikli Veriler: Kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçi iş ortaklarına ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nin 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

    Açık rızanızın bulunması,

    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

    Veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

    Açık rızanızın bulunması,

    Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

    Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nin 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    Kişisel verilerin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK’nın  “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.lagu.shop/gizlilik_politikasi_ve_kisisel_verileri_koruma_kanunu adresinden ulaşabileceğiniz Lagu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe sokak no:1A 34365 Şişli / İSTANBUL İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@lagu.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.