Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni

HAT TASARIM ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 3. KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hat Tasarım Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Lagu”) tarafından hazırlanmıştır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Lagu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Veri Sorumlusunun kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Merkez Adresi

Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe sokak no:1A 34365 Şişli / İSTANBUL

Telefon:                 

+90 850 305 52 48

Mail:                    

info@lagu.com.tr

İnternet Sitesi:       

www.lagu.shop

2. Kişisel Verinizin İşlenme Amacı:

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Lagu tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

    Mobilya Satış faaliyetine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,

    Servis hizmetlerinin yürütülmesi,

    Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,

    Kurumsal iletişim faaliyetlerin yürütülmesi,

    Finans ve mali işlerin yürütülmesi,

    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

    İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,

    Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti,

    İnsan kaynakları süreçlerinin takibi,

    Soru ve şikayetlere cevap verilmesi,

    Ticari faaliyetlerimiz doğrultusunda, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması,

    Marka bilinirliğinin artırılması amacıyla yapılacak çekilişler,
amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.lagu.shop/gizlilik_politikasi_ve_kisisel_verileri_koruma_kanunu adresinden ulaşabileceğiniz “Lagu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan” ulaşabilirsiniz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuat kapsamında ve yukarıda yer alan amaçlarla,

    Hissedarlar, 

    İştirak şirketleri, 

    Yetkili kurum ve kuruluşlar, 

    Resmi merciler,

    İş ortakları,

    Hizmetlerin verilmesi için gereken 3. Kişiler

ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda faaliyet ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızın eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi amacıyla toplanılır.

5. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak,KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    KVKK’ye ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

    Kişisel verilerinizin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın  “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, adresinden ulaşabileceğiniz Lagu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe sokak no:1A 34365 Şişli / İSTANBUL adresimize bizzat elden iletebilir, ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@lagu.com.tr adresine iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.